Disclaimer en Leveringsvoorwaarden (PDF)
IMAGA (Kamer van Koophandel 59595973, btw: NL102131181B02) verleent u hierbij toegang tot imaga.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door IMAGA en derden zijn aangeleverd. IMAGA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van IMAGA.

Leveringsvoorwaarden
Onze leveringsvoorwaarden zijn als PDF te downloaden. PDF bestanden zijn kosteloos te lezen met behulp van Adobe Reader.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van IMAGA. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan IMAGA niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. IMAGA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. IMAGA heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een gespecialiseerde ICT-verzekeraar afgesloten ter dekking van mogelijke en aantoon- en bewijsbare materiële-, letsel- én vermogensschade.

Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. IMAGA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij IMAGA. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van IMAGA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.